Regulamin

 1. Zastosowanie
  1. Zastosowanie. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (dalej „Warunki”) mają zastosowanie dla wszystkich umów dotyczących sprzedaży oraz dostaw produktów, części zamiennych oraz pokrewnych usług PhoneAlone ApS CVR: 41091940, (dalej „Spółka”) na rzecz kontrahentów..
 2. Przedmiot umowy
  1. Przedmiot umowy. BRegulamin wraz z ofertą Spółki oraz potwierdzeniami zamówień stanowią całość przedmiotu umowy o sprzedaż oraz dostawę produktów, części zamiennych oraz pokrewnych usług klientowi przez Spółkę (dalej „Przedmiot Umowy”). Warunki zakupu przez klienta przedstawione w zamówieniach lub w inny sposób przekazane Spółce nie stanowią części Umowy.
  2. Zmiany oraz uzupełnienia. ÆWszelkie poprawki oraz uzupełnienia Umowy wchodzą w życie wyłącznie w przypadku ich zatwierdzenia przez strony drogą pisemną.
 3. Produkty, części zamienne oraz usługi
  1. 1 Produkty i części zamienne.. PProdukty i części zamienne, które Spółka sprzedaje oraz dostarcza klientowi są nowe i spełniają wymogi duńskich przepisów prawa w czasie ich dostawy.
  2. Usługi. Pokrewne usługi, które Spółka sprzedaje i realizuje na rzecz klienta w związku ze sprzedażą oraz dostawą produktów lub części zamiennych są realizowane w sposób profesjonalny oraz zgodnie z duńskimi przepisami prawa w czasie dostawy.
  3. Ograniczona odpowiedzialność. Produkty, części zamienne oraz pokrewne usługi, które Spółka sprzedaje oraz dostarcza/realizuje dla klienta są dedykowane kabinom do rozmów do użytku wewnętrznego w środowisku biurowym oraz służące do wygłuszenia rozmów telefonicznych. Bez względu na sprzeczne postanowienia Umowy, Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z użycia do innych celów. Klient ma obowiązek zwolnienia Spółki z odpowiedzialności do stopnia, w jakim Spółka odpowiada za rzeczone straty lub szkody.
 4. Cena i płatność
  1. Cena. Cena produktów, części zamiennych oraz pokrewnych usług zgodna jest ze wskazaniem aktualnego cennika Spółki w czasie potwierdzenia zlecenia klienta, o ile Strony nie ustaliły inaczej na piśmie. Podane kwoty nie uwzględniają podatku VAT.
  2. Płatność. Klienta ma obowiązek opłacenia wszelkich faktur za produkty, części zamienne, lub pokrewne usługi. Termin płatności wskazany jest na fakturze, o ile strony nie ustaliły inaczej na piśmie.
 5. Opóźnienia w płatności
  1. Odsetki. . Jeśli klient nie opłaci faktury za produkty, części zamienne lub pokrewne usługi na czas, a Spółka za to nie odpowiada, Spółka ma prawo do naliczenia odsetek z tytułu zaległej płatności w wysokości 1,5% miesięczne licząc od dnia upływu terminu płatności do dnia uiszczenia tejże płatności.
  2. Rozwiązanie umowy.Jeśli klient nie opłaci zaległych faktur za produkty, części zamienne lub pokrewne usługi w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, Spółka ma prawo, poza odsetkami zgodnie z sekcją 5.1, do: (i) wstrzymania sprzedaży produktów, części zamiennych oraz/lub pokrewnych usług, których dotyczy opóźnienie, (ii) wstrzymania sprzedaży produktów, części zamiennych oraz/lub pokrewnych usług, które nie zostały jeszcze dostarczone klientowi, lub żądania przedpłaty, oraz/lub (iii) skorzystania ze środka ochrony prawnej za naruszenie postanowień umownych.
 6. Oferty, zamówienia oraz potwierdzenia zamówień
  1. Oferta. Oferta Spółki pozostaje wiążąca przez okres 10 dni licząc od daty przekazania oferty, o ile nie zostanie wskazane inaczej w ofercie. Akceptacja ofert otrzymanych przez Spółkę po wygaśnięciu obowiązywania okresu zatwierdzenia nie jest wiążąca dla Spółki, o ile Spółka nie powiadomi klienta o innym stanie rzeczy.
  2. Zamówienia. Klient ma obowiązek wysłania Spółce zamówień produktów, części zamiennych, lub pokrewnych usług w drodze pisemnej. Zamówienie w zakresie każdego produktu, części zamiennej lub usługi musi obejmować następujące informacje: (i) numer zamówienia, (ii) numer artykułu, (iii) opis pozycji, (iv) ilość, (v) cenę, (vi) warunki płatności, (vii) datę dostawy, (viii) adres dostawy, oraz (ix) warunki dostawy.
  3. 3 Potwierdzenie zamówienia. Spółka wysyła klientowi informację o potwierdzeniu lub odrzuceniu zamówienia produktów, części zamiennych lub pokrewnych usług na piśmie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia. Potwierdzenie oraz odrzucenie zamówień musi zostać zrealizowane na piśmie, aby mogłoby być wiążące dla Spółki.
  4. 4 Zmiany zamówień. K. Klient nie może zmienić złożonego już zamówienia produktów, części zamiennych lub pokrewnych usługi bez pisemnej zgody Spółki.
  5. Sprzeczność warunków vilkår. Jeśli potwierdzenie zamówienia przez Spółkę w zakresie produktów, części zamiennych lub pokrewnych usług nie zgadza się z zamówieniem klienta lub Warunkami Umowy, i klient nie chce zaakceptować sprzecznych warunków, ma on obowiązek powiadomienia Spółkę na piśmie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia. W przeciwnym wypadku potwierdzenie zamówienia staje się wiążące dla klienta.
 7. Dostawa
  1. Warunki dostawy. Spółka może dostarczać wszystkie sprzedane produkty oraz części zamienne do huba lub w miejsce możliwie jak najbliższe adresowi dostawy w Danii, za wyjątkiem wysp bez połączenia mostowego. W momencie dostawy w ustalonej lokalizacji, ryzyko związane z przekazaniem praw własności do zamówienia przechodzi na klienta. Klient odpowiada za niezwłoczny wyładunek pod ustalonym adresem dostawy.
  2. Termin dostawy. VSpółka dostarcza wszelkie sprzedane produkty, części zamienne oraz pokrewne usługi w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia Spółki. Spółka ma prawo do realizacji dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, o ile Strony nie ustaliły inaczej.
  3. Kontrola. Klient ma obowiązek skontrolowania wszystkich produktów, części zamiennych oraz pokrewnych usług w momencie dostawy. Jeśli znajdzie on błąd lub wadę, którą chciałby zareklamować, należy to niezwłocznie zgłosić na piśmie. Jeśli błąd lub wada, którą klient zidentyfikował lub powinien był zidentyfikować nie zostanie niezwłocznie zgłoszona w drodze pisemnej, nie podlega późniejszej reklamacji.
  4. Dostawa. Jeśli klient nie otrzyma produktu lub okoliczności, w których się on znajdzie spowodują, że Spółka nie będzie w stanie zrealizować dostawy, dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w czasie powiadomienia przez Spółkę klienta o tym, iż produkt był udostępniony klientowi.
  5. 100-dniowa polityka zwrotów. Prawo do zwrotu wchodzi w życie w momencie dostawy produktu. W przypadku zamówienia kilku kabin, ma to jedynie zastosowanie dla jednej kabiny. Wszelkie ustalenia w tym zakresie prowadzi się w drodze pisemnej. Zgodnie z prawem do zwrotu, kabina musi być nieuszkodzona oraz kompletna, a także oryginalnie zapakowania. Spółka ponosi koszty przewozu oraz przesyłki, co leży w gestii samego klienta, ale w wysokości do maks. 2 000 DKK.-
 8. Opóźniona dostawa
  1. Powiadomienie. Jeśli Spółka spodziewa się opóźnienia w dostawie produktów, części zamiennych lub pokrewnych usług, powiadomi o tym klienta, jednocześnie przedstawiając przyczynę opóźnienia oraz nowy oczekiwany termin dostawy.
 9. Gwarancja
  1. Gwarancja. Spółka zapewnia, iż produkty, części zamienne oraz pokrewne usługi są wolne od wad materiałowych oraz wad konstrukcyjnych, materiałowych oraz produkcyjnych, a rzeczona gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia dostawy. W zakresie części wymienianych w ramach gwarancji, okres gwarancyjny to 36 miesięcy od dnia wymiany, ale maksymalnie 24 miesiące od dnia pierwotnej dostawy.
  2. Wyjątki. Gwarancja Spółki nie obejmuje zużywających się części oraz błędów lub wad wynikających z: (i) zwykłego zużycia, (ii) przechowywania, instalacji, użytkowania, lub konserwacji niezgodnej z wytycznymi Spółki lub zwyczajowymi praktykami, (iii) naprawy lub modyfikacji przeprowadzanych przez podmioty inne niż Spółka, oraz (iv) innych warunków, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Powiadomienie. Jeśli klient wykryje w czasie obowiązywania okresu gwarancyjnego awarię lub wadę, którą chciałby zareklamować, musi to niezwłocznie zgłosić Spółce w drodze pisemnej. Jeśli błąd lub wada, które klient wykrył lub powinien był wykryć nie zostanie niezwłocznie zgłoszona pisemnie, nie można jej później reklamować. Na prośbę Spółki, klient ma obowiązek przekazania jej informacji o zgłoszonym błędzie lub wadzie.
  4. Kontrola. W rozsądnym czasie od otrzymania przez Spółkę powiadomienia klienta o wadzie lub błędzie oraz analizy roszczenia, Spółka powiadomi klienta o tym czy błąd lub wada są objęte ochroną gwarancyjną. Na prośbę Klient wyśle Spółce wadliwe części. Klient ponosi koszt oraz ryzyko przewozu części do Spółki. Spółka ponosi koszt oraz ryzyko przewozu części do klienta jeśli błąd lub wada objęta jest gwarancją.
  5. Środki naprawcze. W rozsądnym czasie od powiadomienia klienta, zgodnie z sekcją 9.4, o tym że błąd lub wada jest objęta gwarancją, Spółka skoryguje błąd lub wadę w poniższy sposób: (i) wymieniając lub naprawiając wadliwe części, lub (ii) wysyłając części do klienta do wymiany lub naprawy wg jego uznania
  6. Anulacja. . Jeśli Spółka nie skoryguje błędu lub wady objętej gwarancją w stosownym czasie po przekazaniu przez Spółkę powiadomienia klientowi zgodnie z sekcją 9.4, z przyczyn za które klient nie odpowiada, a błąd lub wada nie zostanie skorygowana w okresie co najmniej 60 dni, klient może anulować zamówienie lub zamówienia dotyczące błędu lub wady przedkładając pisemne powiadomienie Spółce. Klient nie ma żadnych innych praw z tytułu błędów lub wad produktów, części zamiennych lub pokrewnych usługi niż wskazano wyraźnie w sekcji 9.
 10. Odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialność.. Każda ze stron odpowiada za własne działania oraz zaniedbania zgodnie z obowiązującym prawem, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.
  2. 2 Odpowiedzialność produktowa. Spółka ponosi odpowiedzialność produktową w zakresie dostarczonych produktów oraz części zamiennych w stopniu w jakim wynika ona z przepisów obowiązkowych. Klient ma obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności Spółki w stopniu w jakim ponosi ona odpowiedzialność produktową.
  3. Odpowiedzialność za szkody Spółka w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty operacyjne, utraty zysków, lub inne pośrednie straty lub straty uboczne. Potencjalna odpowiedzialność Spółki względem klienta w każdym wypadku ogranicza się do kwoty 10 000 DKK.
 11. Niemożność lub siła wyższa
  1. W razie niemożności lub wystąpienia siły wyższej po zawarciu Wyłącznej Umowy Dealerskiej, która uniemożliwia Stronie realizację swoich zobowiązań w ramach rzeczonej Umowy, Strona której to dotyczy zostaje zwolniona od odpowiedzialności jeśli wynika to z okoliczności będących poza jej kontrolą, w tym ale nie ograniczając się do siły wyższej, wojny, aktu terroryzmu, pożaru, zamieszek, strajku, lockoutu, lub innych istotnych sporów pracowniczych, zamieszek, trzęsienia ziemi, powodzi, wybuchów lub innych zjawisk naturalnych, a także braków w dostawie lub opóźnień dostawców lub poddostawców wynikających z powyższych warunków.
  2. Prawa oraz obowiązki należące do lub spoczywające na Stronie związanej z niemożnością lub siłą wyższą obejmują okres występowania siły wyższej.
  3. DPrawa i obowiązki należące do lub spoczywające na Stronie związanej z niemożnością lub siłą wyższą obejmują okres występowania siły wyższej.
  4. W przypadku gdy Strona nie wywiąże się z postanowień Wyłącznej Umowy Dealerskiej w wyniku wyżej określonych warunków, patrz punkt xx, druga Strona ma prawo rozwiązać taką umowę, jeśli realizacja nie może odbyć się w odpowiednim czasie.
 12. Odpowiedzialność
  1. Spółka w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty operacyjne, utraty zysków, lub inne pośrednie straty lub straty uboczne. Potencjalna odpowiedzialność Spółki względem klienta w każdym wypadku ogranicza się do kwoty 10 000 DKK.
 13. Poufność
  1. PStrony zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie informacji dotyczących drugiej Strony w ramach niniejszej Wyłącznej Umowy Dealerskiej, oraz będą traktować takie informacje jako poufne.
  2. Strony mogą jedynie przekazywać rzeczone informacje poufne pracownikom lub podwykonawcom, którzy mają prawny obowiązek uzyskania dostępu do tychże informacji. Przed przekazaniem informacji poufnych pracownikom lub podwykonawcom, dana Strona musi uświadomić pracownika lub podwykonawcę o tym, że takie informacje są poufne.
  3. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które w czasie przekazania były dostępne publicznie lub powszechnie znane.
  4. Zobowiązanie zachowania poufności obejmuje pracowników, podwykonawców Stron oraz zewnętrznych doradców.
  5. To postanowienie ma zastosowanie w czasie obowiązywania Wyłącznej Umowy Dealerskiej oraz po zakończeniu współpracy.
  6. Wszystkie informacje przepływające między klientem, a Spółką należy traktować jako poufne i utrzymywać w poufności. Poza tym, co może wynikać z przetwarzania sprawy, informacje nie będą przekazywane stronom trzecim. Klient w żadnym wypadku nie ma prawa do przekazywania całości lub części materiałów i korespondencji przepływającej między klientem, a Spółką
  7. Spółka działa w branży, w której deklaracje publiczne, opinie, oraz oceny w różnych mediach i forach, tj. Trustpilot, mają duże znaczenie i do których nowy/przyszli klienci przykładają dużą wagę. Tworzenie nierozsądnych czy nieuzasadnionych oświadczeń, opinii czy ocen względem Spółki lub tworzenie nierozsądnych lub nieuzasadnionych negatywnych komentarzy w stosunku do Spółki może mieć poważne, negatywne konsekwencje oraz prowadzić do strat Spółki. Ponadto rzeczone deklaracje, oceny czy opinie są czasem wykorzystywane przez klientów w ramach szantażu
  8. Mając powyższe na uwadze, wszyscy klienci zawierający umowy ze Spółką zobowiązują się rozstrzygać wszelkie roszczenia, spory, kwestie niezadowolenia, rozbieżności lub podobne sytuacje wewnętrznie oraz w sposób polubowny. Jako klient, bez względu na charakter oraz potencjalne wyjaśnienia roszczeń, sporów, kwestii niezadowolenia, czy rozbieżności, zobowiązują się Państwo w pierwszej kolejności skontaktować ze Spółką, która ma prawo do prześledzenia sprawy oraz znalezienia rozwiązania polubownego.
  9. Mając powyższe na uwadze, wszyscy klienci zawierający umowy ze Spółką zobowiązują się rozstrzygać wszelkie roszczenia, spory, kwestie niezadowolenia, rozbieżności lub podobne sytuacje wewnętrznie oraz w sposób polubowny. Jako klient, bez względu na charakter oraz potencjalne wyjaśnienia roszczeń, sporów, kwestii niezadowolenia, czy rozbieżności, zobowiązują się Państwo w pierwszej kolejności skontaktować ze Spółką, która ma prawo do prześledzenia sprawy oraz znalezienia rozwiązania polubownego.
  10. Obowiązek zachowania poufności a także zakaz deklaracji publicznych, opinii oraz ocen ma zastosowanie przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy oraz w razie naruszeń może podlegać karze w wysokości 2 000 DKK za każdy dzień utrzymywania przez klienta opinii, zgłoszenia czy oceny. Po zakończeniu 24-miesięcznego okresu, klient może publicznie oraz w ramach ogólnej odpowiedzialności cywilnej tworzyć deklaracje, opinie oraz oceny, itd.
 14. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
  1. Obowiązujące prawo. Interesy prowadzone przez Strony w pełnym zakresie podlegają prawu Danii.
  2. Jurysdykcja. Wszelkie spory wynikające z interesów Stron będą rozstrzygane w sądzie duńskim.
Scroll to Top
Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń pod
+48 664 957 710

lub napisz wiadomość e-mail pod

 jk@phonealone.pl

WORKSPACE EXPO PARIS

Workspace Expo Paris

Paris – Porte de Versailles 

Hall 1

Stand K56

March 26-28, 2024

UMÓW
SPOTKANIE